برندسازی

برندسازی

دیدگاه ما به برند به عنوان یک ادراک احساسی، فراتر از فقط یک نام و لوگوی شناخته شده ، توجه به دوبخش ادراکی و احساسی در برند سازی است.اگر برند را به یک کوه یخی و نیازهای احساسی بازارهدف را به اقیانوسی وسیع و عمیق تشبیه نماییم، بخش اعظم کوه یخی همانند یک برند در اعماق ژرف این اقیانوس قرار گرفته که قابل مشاهده نیست ولی در ارتباط با نیازهای احساسی بازارهدف از اهمیت بسیار زیادی در برند سازی برخوردار است .

 بیشتر بدانید

 

مرتبط

  • پیشنهادات برندسازی ما

    پیشنهادات برندسازی ما

    ما به همراه موکلینمان به اعماق اقیانوس نیازهای عاطفی و احساسی بازار هدف ایشان سفر کرده تا راز نهفته برندشان را در ساختار زیرین کوه یخی به مکاشفه بپردازیم بیشتر بدانید