اصطلاحات بازرگانی خارجی :

  1. کارنه تیر (T.I..R)

کارنه تیر سند ترانزیتی بین المللی کالا از راه زمینی است که در مبدا صادر می شود و به موجب آن کالا از کشور های بین راه تا مقصد که به طور ترانزیت عبور می کند به انجام تشریفات ترانزیت در مرز ورودی و خروجی هر کشور نیازی نخواهد داشت .

  1. کارنه آ. ت . آ ( A.T.A )

مدرک ورود موقت بین المللی است که اگر شخصی یا شرکتی ، کالایی را به صورت ورود موقت برای شرکت در نمایشگاه ها یا تاسیس نمایشگاه وارد ، و با نمونه هایی برای ارائه به مشتریان وارد کند ، به موجب این مدرک به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ورود موقت احتیاجی نخواهد داشت .

  1. کارنه تریپتیک

سند بین المللی برای عبور از یک کشور به کشور همسایه توسط سواری یا وسیله نقلیه شخصی است که اوراق آن بیشتر از دوقسمت ندارد که هنگام ورود و خروج توسط ماموران گمرک و پلیس مهر و امضا می شود .

  1. کارنه دو پاساژ

دفترچه ای است برای عبور ترانزیتی وسایط نقلیه از کشور های مختلف که هر برگ آن دارای سه قسمت است : قسمت اول موقع ورود با تعیین تاریخ ورود و مشخصات وسیله نقلیه تکمیل ، و از سوی گمرک ورودی برداشته می شود . برگ دوم مخصوص دفتر خروج است و قسمت سوم در دفترچه باقی می ماند .

  1. مکاسیر

کالاهایی که لفاف ،  کارتن یا صندوق آن دچار آسیب شده باشد ، به صورتی که محتویات آن نیاز به صورت برداری و حفظ و حراست ویژه را می طلبد ، مکاسیر خوانده می شود . معمولا این گونه کالا ها را در انبارهای کوچک در بسته و سربسته و مقفل قرار می دهند و تحویل و تحول آنها با مقررات خاص صورت می گیرد .

  1. نگله

کلمه ای است ظاهرا هندی که در بندر ها و گمرکات جنوب بسیار رایج است . واحدی از کالا با مفهومی وسیعتر از عدل است . به این معنا که به واحد کالاهای بسته بندی نشده ، مثل یک شاخه تیر آهن یا یک شمش فلزی سنگین یا یک دستگاه ماشین بدون لفاف و حتی به یک دستگاه اتومبیل یا تراکتور نیز در اقلام مانیفست و بارنامه یک واحد را تشکیل می دهد ، نگله می گویند .

  1. بارنویسی

ماموران مخصوص ، موقع تخلیه کالا از وسایط نقلیه به تدریج ریز آن را می نویسند تا بعدا با بارنامه و مانیفست تطبیق داده شود . ماموران مزبور را بارنویس یا تالی من ( Tally Man  ) می گویند و اوراق مربوط ،  برگ بارنویسی یا تالی ، خوانده می شود .

  1. کابوتاژ ( کران بری )

حمل کالا از یک بندر کشور به بندر کشور دیگر و همچنین از یک گمرک به گمرک دیگر است که از راه کشور همجوار صوزت می گیرد . برای کابوتاژ هم تشریفات گمرکی لازم است و دونوع اظهار نامه دارد که یکی هنگام خروج کالا از بندر یا مرز و یکی هم هنگام ورود به گمرک مرز با بندر تنظیم می شود . اولی را صرفا اظهار نامه کابوتاژ و دومی را اظهار نامه ورود کالای کابوتاژی می خوانند .

ادامه دارد …..

منبع : سیستم های کاربردی خرید

نویسنده : مرتضی فرجی

تهیه کننده: مهرداد دهرآزما