برندسازی

برندسازی

دیدگاه ما به برند به عنوان یک ادراک احساسی، فراتر از فقط یک نام و لوگوی شناخته شده ، توجه به دوبخش ادراکی و احساسی در برند سازی است.اگر برند را به یک کوه یخی و نیازهای احساسی بازارهدف را به اقیانوسی وسیع و عمیق تشبیه نماییم، بخش اعظم کوه یخی همانند یک برند در اعماق ژرف این اقیانوس قرار گرفته که قابل مشاهده نیست ولی در ارتباط با نیازهای احساسی بازارهدف از اهمیت بسیار زیادی در برند سازی برخوردار است .

 بیشتر بدانید

 

مرتبط